Ejeroplysninger / Oplysningspligt

Advokatfirmaet Ulrik Møller drives i personligt regi under cvr.nr. 19085244 med advokat Ulrik Møller som eneindehaver.

Advokatfirmaet Ulrik Møller har klientkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiordningen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb, svarende til 100.000 euro (ca. kr. 700.000,00). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti. Advokatfirmaet hæfter ikke for evt. udækkede beløb.

Nærmere oplysninger om garantiordninger findes på Garantiformuens hjemmeside, www.gii.dk.

Ulrik Møller er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos TRYG Forsikring, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, udøvet af Advokatfirmaet Ulrik Møller og med en dækningssum på kr. 10 mio. pr. opgave, og dækker uanset, hvorfra virksomheden udøves.

Advokatfirmaet hæfter ikke for evt. fejl, begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist en klient til.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedure afklarer vi, at der ikke er interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb interessekonflikt / loyalitetskonflikt, som medfører, at vi må frasige os opgaven, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og /eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Ulrik Møller er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. – se www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om et salær, opkrævet af Advokatfirmaet Ulrik Møller, eller en klage over advokaten kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk,
mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Vi henstiller, at der i første omgang rettes henvendelse til advokat Ulrik Møller med henblik på at finde en hensigtsmæssig løsning.