ADVOKATFIRMAET ULRIK MØLLER
cvr.nr. 19085244 

DATAPOLITIK

 

Advokatfirmaet Ulrik Møller (UM) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger UM behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

DATAANSVARLIG:

Advokatfirmaet Ulrik Møller, cvr.nr. 19085244, Bymidten 36d, 3500 Værløse, tlf. 44 48 11 00, mail: advokat@ulrikmoller.dk, er dataansvarlig.

 

PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL:

I forbindelse med UM’s bistand i din sag eller dit samarbejde / kontaktforhold med UM, har UM brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Cpr.nr.
  • Registrerings- og kontonummer
  • Kopi af sundhedskort og kørekort eller andet billede-ID
  • Helbredsoplysninger
  • Billeder
  • Økonomiske oplysninger
  • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold
  • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, persondataloven / databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

UM’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som UM har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag. Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at UM i forbindelse med hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sundhedskort og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

UM kan endvidere behandle oplysninger om cpr.nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af cpr.nr.

I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandling af din sag, samt i forbindelse med varetagelse af dine interesser, vil UM behandle oplysninger om strafbare forhold, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af strafbare forhold.

UM kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jfr. artikel 9 (2) (f) i persondataforordningen.

UM har en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle personoplysninger om dig, hvis du er lejer/beboer eller sidder i bestyrelsen i en ejendom, som UM administrerer. Det samme gør sig gældende, hvis du er ansat som ejendomsfunktionær / gårdmand i en ejendom, som UM administrerer.

Såfremt du indgår i et samarbejde/kontaktforhold med UM, har UM en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

 

MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER:

Dine personoplysninger behandles udelukkende af UM, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til retten, øvrige offentlige myndigheder og sagens parter i forbindelse med en eventuel retssag eller lign. Dit cpr.nr. vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning samt til erhvervsstyrelsen.

UM kan videregive oplysninger om strafbare forhold, når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig selv, når hensynet til dine interesser klart overstiger hensynet til hemmeligholdelse.

Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt UM skal søge om forsikringsdækning på dine vegne. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til læger, såfremt der i forbindelse med sagen er behov herfor.

I forbindelse med UM’s ejendomsadministration vil personoplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til forbrugsafregningsselskaber, ejendomsmæglere, evt. revisor, ejendommens bankforbindelse, en eventuel bestyrelse, offentlige myndigheder samt øvrige beboere/leje/ejere. Oplysninger om ejendomsfunktioner / gårdmænd vil derudover blive videregivet til et eventuelt lønbureau.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenstlig eller nødvendig for vores behandling af din sag.

 

ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER:

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer UM har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer UM en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling gør indsigelser mod UM’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, vil UM ikke længere kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor UM ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos UM, (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til advokat@ulrikmoller.dk eller tlf. 44481100.

 

DATAPORTABILITET:

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

VARIGHED AF OPBEVARING:

Personoplysningerne vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år, fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven. Personoplysninger om samarbejdspartnere, som behandles af vores ejendomsadministration, opbevares i 5 år efter samarbejdet er ophørt. Personoplysninger om tidligere lejere opbevares i 2 år efter lejeren er fraflyttet lejemålet med henblik på opgørelse af vand og varme. Oplysninger om ejendomsfunktionærer / gårdmænd, der er ansat i forbindelse med UM’s ejendomsadministration, opbevares i 5 år efter fratrædelse.

 

KLAGE:

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk