Identitetsoplysninger / Hvidvaskloven

Advokatvirksomheden er – ligesom banker – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge. Dette indebærer, at vi i nærmere bestemte tilfælde er forpligtet til at indhente dokumentation for klientens adresse og cpr-nummer eller cvr-nummer.

For såvidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, som identificerer en klient på samme måde som et cpr-nummer eller et cvr-nummer.

Identitetsoplysningerne opbevares iht. lovgivningens bestemmelser, p.t. 5 år efter sagens afslutning, hvorefter de tilintetgøres.

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er advokatfirmaet forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokater for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Advokatfirmaet må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.